April 17, 2024, Wednesday
२०८१ बैशाख ५, बुधबार

उर्जामन्त्री भुसाल र बेलायती राजदूत निकोलाबीच भेटवार्ता

pmhf{dGqL e’;fn–g]kfnsf nflu a]nfotL /fhb”t–e]6 sf7df8f}F, % kmfu’g M pmhf{, hn;|f]t tyf l;FrfOdGqL kDkmf e’;fn;Fu laxLaf/ dGqfnodf g]kfnsf nflu a]nfotL /fhb”t lgsf]nf kf]ln6 lzi6frf/ e]6 ub}{ . t:jL/ M gjLg kf}8]n÷ /f;;

काठमाडौं, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच आज बिहीबार मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो ।

शीर्ष समाचार

धेरै पढिएको