July 19, 2024, Friday
२०८१ श्रावण ४, शुक्रबार

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भाउजू विष्णुमाया पौडेलबाट टीका ग्रहण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ९१ वर्षीया भाउजू विष्णुमाया पौडेलबाट दसैंको टीका, जमरा, प्रसाद र आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभएको छ । साथै गुरु पुरोहितबाट पनि दसैंको दीका, जमरा, प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो ।

शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज (मङ्गलबार) राष्ट्रपति पौडेलले दसैंको शुभ साइत ११ बजेर २ मिनेटमा टीका प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो । आफूले टीका ग्रहण गरेपछि उहाँले परिवारका सदस्यलाई टीका लगाइदिनुभएको छ ।

विजयादशमीका अवसरमा आज राष्ट्रपति पौडेलले अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म र सर्वसाधारणका लागि ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म टीका प्रसाद प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विजयादशमीको दिन शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्माननीयहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुखहरु, न्यायाधीशहरु, सांसद, संवैधानिक निकायमा प्रमुख एवम विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई २ बजेदेखि ३ बजेसम्म टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने र सर्वसाधारणका लागि ३ देखि ५ बजेसम्म टीका प्रसाद गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो ।अतिविशिष्ट, विशिष्ट तथा सर्वसाधारणका लागि टीका प्रसाद ग्रहण गर्न आउँदा मर्यादित पोसाकमा १ नम्बर प्रवेशद्वारबाट आउन भनिएको छ ।

sf7df8f}F, & sflQs . /fi6«klt /fdrG› kf}8]n d+unaf/ laxfg !!M)@ sf] z’e;fO{tdf cfkm\gf (! jifL{of efph” lji0f’dfof kf}8]nsf] xftaf6 ljhof bzdLsf] 6Lsf tyf k|;fb u|x0f ug'{x’Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .